Xinhou Hua

Carte électronique

Xinhou Hua
Professeur à temps partiel

KED B07B

Bureau : 613-562-5800 poste 2029

Courriel professionnel : hxinhou@uOttawa.ca

Photo de Xinhou Hua
Haut de page